web analytics

ดอกสว่านโรตารี่ ตรา joran

ใช้กับ สว่านโรตารี่ ซึ่งเป็นสว่านที่มีระบบกระแทกภายในตัว ช่วยผ่อนแรงของผู้ใช้ เหมาะกับการใช้เจาะงานปูน งานคอนกรีต หรือใช้ในงานสกัด

 • 5 x 110 mm.
 • 5 x 160 mm.
 • 5.5 x 110 mm.
 • 5.5 x 160 mm.
 • 6 x 110 mm.
 • 6 x 160 mm.
 • 6.5 x 110 mm.
 • 6.5 x 160 mm.
 • 7 x 110 mm.
 • 7 x 160 mm.
 • 8 x 110 mm.
 • 8 x 160 mm.
 • 8 x 250 mm.
 • 10 x 160 mm.
 • 10 x 210 mm.
 • 10 x 210 mm.
 • 10 x 260 mm.
 • 11  x 160 mm.
 • 12 x 160 mm.
 • 12 x 300 mm.
 • 13 x 160 mm.
 • 13 x 260 mm.
 • 13 x 300 mm.
 • 14 x 160 mm.
 • 14 x 210 mm.
 • 15 x 230 mm.
 • 16 x 210 mm.
 • 16 x 300 mm.
 • 16 x 460 mm.
 • 17 x 210 mm.
 • 18 x 210 mm.
 • 19 x 210 mm.
 • 19 x 300 mm.
 • 19 x 460 mm.
 • 20 x 210 mm.
 • 20 x 300 mm.
 • 20 x 460 mm.
 • 22 x 260 mm.
 • 25 x 260 mm.
 • 25 x 300 mm.
 • 25 x 460 mm.
 • 26 x 260 mm.
 • 26 x 300 mm.
 • 26 x 460 mm.
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ดอกสว่านโรตารี่ ตรา joran”

error: Two Man Intertrade