web analytics

ตะไบช่างทอง 10 ตัว/ชุด

ตะไบช่างทอง ในชุดมี 10 ชิ้น ประกอบด้วยตะไบรูปร่างต่างๆซึ่งมีขนาดเล็ก ใช้สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดมากๆ สินค้าคุณภาพดี คงทน

13-08-0100     1ชุด มี 10 ใบ

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ตะไบช่างทอง 10 ตัว/ชุด”

error: Two Man Intertrade