web analytics

ตะไบแทงเลื่อยโซ่

ตะไบคุณภาพสูงสำหรับใช้ตะไบแทงเลื่อยโซ่โดยเฉพาะ ช่วยทำให้ใบเลื่อยโซ่มีความคมยิ่งขึ้น ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและเพิ่มประสิทธิภาพของงานเลื่อย

  • 4.8mm. (3/16)
  • 5.5mm. (7/32)
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ตะไบแทงเลื่อยโซ่”

error: Two Man Intertrade