web analytics

บอลวาวล์ทองเหลือง ตรา AZUMA

ผลิตภัณฑ์ควบคุมอัตราการไหลผ่านของน้ำชนิดบอลวาล์ว ผลิตจากทองเหลืองแท้ ไม่เป็นสนิม

ขนาด

  • 1/2″             10 pcs
  • 3/4″             10 pcs
  • 1″                  10 pcs
  • 1.1/4″           6 pcs
  • 1.1/2″           6 pcs
  • 2″                  4 pcs
  • 2.1/2″           4 pcs
  • 3″                   2 pcs
  • 4″                   2 pcs
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “บอลวาวล์ทองเหลือง ตรา AZUMA”

error: Two Man Intertrade