web analytics

ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่งมี 4 รุ่นให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน ดังนี้
1. ปั๊มหอยโข่ง ตรา TODDY รุ่น 1″x0.5 ใบพัดทองเหลือง
ขนาดท่อทางออกน้ำ 1 นิ้ว ดูดลึก 8 เมตร แรงส่ง 20 เมตร
กระแสไฟ 220 โวลท์ ปริมาณน้ำ 170 ลิตร/นาที
2. ปั๊มหอยโข่ง ตรา ASUNO รุ่น 2″x2 ใบพัดทองเหลือง
ขนาดท่อทางออกน้ำ 2 นิ้ว ดูดลึก 10 เมตร แรงส่ง 20 เมตร ปริมาณน้ำ 350 ลิตร/นาที
3. ปั๊มหอยโข่ง ตรา BALENO รุ่น 1.1/2″x1 ใบพัดทองเหลือง
ขนาดท่อทางออกน้ำ 1.1/2 นิ้ว ดูดลึก 8 เมตร แรงส่ง 18 เมตร
กระแสไฟ 220 โวลท์ ปริมาณน้ำ 200 ลิตร/นาที
4. ปั๊มหอยโข่ง ตรา BALENO รุ่น 1″x1 ใบพัดทองเหลือง
ขนาดท่อทางออกน้ำ 1 นิ้ว ดูดลึก 10 เมตร แรงส่ง 32 เมตร
กระแสไฟ 220 โวลท์ ปริมาณน้ำ 150 ลิตร/นาที

1″x1/2แรง TOODY(1 Pcs.)

1″x1แรง BALENO(1 Pcs.)

1.5″x1แรง AZUMO(1 Pcs.)

2″x2แรง BALENO(1 Pcs.)

Compare

Description

ปํ๊มหอยโข่ง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปั๊มหอยโข่ง”

error: Two Man Intertrade