web analytics

ฟุตวาวล์ทองเหลือง ทรงน้ำเต้า

ผลิตจากทองเหลือง ใช้ติดตั้งในบ่อหรือแทงค์น้ำ เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ ป้องกันมิให้อากาศค้างในท่อ ใช้กับปั๊มน้ำทั่วไป

  • 23-01-2006   3/4″     20 pcs
  • 23-01-2010      1″        20 pcs
  • 23-01-2012     1.1/4″  10 pcs
  • 23-01-2015     1.5″      10 pcs
  • 23-01-2020      2″       10 pcs
  • 23-01-2025      2.5″     1  pcs
  • 23-01-2030        3″      1  pcs
  • 23-01-2040        4″      1  pcs
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ฟุตวาวล์ทองเหลือง ทรงน้ำเต้า”

error: Two Man Intertrade